SIAMUF logo

Home | About SIAMUF | Members | Science partners | Calendar

Stadgar

Stadgar för SIAMUF

12 maj 2005

- I -

Stadgar för SIAMUF (Swedish Industrial Association for Multiphase Flows)

- Namn och ändamål -

1 § Namn

Föreningens namn är SIAMUF, vilket utgör initialerna till "Swedish Industrial Association for MUltiphase

Flows".

2 § Ändamål och verksamhetsområde

SIAMUF skall i egenskap av en ideell förening verka obundet och opolitiskt utan vinstsyfte. Dess uppgift

skall vara:

att bredda den svenska kompetensbasen i flerfasströmning

att stärka bevakningen av den internationella teknikutvecklingen inom området

att identifiera industriellt relevanta forskningsområden inom flerfasströmning

att verka för att forskningsresultat från universitet och högskolor kommer till användning inom industrin

3 § Säte

SIAMUF har sitt säte på Chalmers tekniska högskola.

4 § Medlemmarnas förmåner och rättigheter

Möjlighet att påverka framtida inriktning av flerfasforskningsprogram genom samlade aktioner från

medlemsföretagen

Valbarhet till SIAMUFs styrelse

Få en översikt av pågående forskning inom området samt förteckning av utgivna avhandlingar och

publikationer.

Möjlighet att påverka valet av ämnen i kurser, seminarier och workshops arrangerade av SIAMUF samt

subventionerat deltagande i sådana arrangemang.

Stöd för deltagande i arrangerade doktorandkurser inom flerfasområdet

Kallelse till av SIAMUF anordnade konferenser, seminarier, kurser och workshops

- Organisation -

5 § Organ

SIAMUFs organ är:

1. Föreningsmöte

2. Styrelse

3. Sekretariat

4. Revisor

- Föreningsmöte -

6 § Föreningsmöte

Föreningsmötet är SIAMUFs högsta beslutande organ. Det utgörs av Ombud för SIAMUFs medlemmar.

Föreningssmöte skall äga rum varje år samt därutöver när ärenden påkallar det.

Ordinarie Föreningsmöte bör samordnas med seminarium eller annan presentation av verksamhet inom

flerfasforskningsområdet.

Stadgar för SIAMUF

12 maj 2005

- II -

7 § Ärenden vid Föreningsmöte

Vid ordinarie Föreningsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande

2. Anmälan av Styrelsens val av sekreterare

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av två (2) personer att jämte ordföranden justera Föreningsmötets protokoll

5. Fråga om Föreningsmötet utlysts i behörig ordning

6. Godkännande av dagordning

7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret

8. Revisorernas berättelse

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

10. Beslut om dispositioner beträffande Föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet åt Styrelsens ledamöter

12. Beslut avseende nytillkommande ledamöter av Styrelsen, revisor samt ledamöter av valberedning.

13. Beslut om medlemsavgifter

14. Eventuella förslag till stadgeändringar.

15. Ärenden som Styrelsen hänskjutit till Föreningsmötet

16. Övriga på dagordningen upptagna ärenden.

Vid extra Föreningsmöte får andra ärenden inte behandlas än sådana som upptagits på den utsända

dagordningen.

8 § Rösträtt m m

Föreningsmöte öppnas av Föreningens ordförande och leds av den, som mötet därtill utser. Varje medlem

har en (1) röst. En medlems rätt vid Föreningsmötet utövas av den som är medlemmens Ombud med

skriftlig, dagtecknad fullmakt.

Omröstning sker öppet, såvida inte en tredjedel av de närvarande medlemmarna begär annat, dock att val

skall förrättas med slutna sedlar om medlem så påfordrar. Omröstning skall alltid vara öppen i fråga om

omröstning skall ske med slutna sedlar eller ej. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening som biträds av

ordföranden, dock att vid sluten omröstning sker avgörandet genom lottning.

9 § Kallelse m m

Kallelse till ordinarie Föreningsmöte utfärdas av Ordföranden minst tjugo (20) arbetsdagar före utsatt datum

för mötet.

10 § Beredande av ärenden m m

Styrelsen skall bereda de ärenden, som skall förekomma vid Föreningsmötet och senast tio (10) arbetsdagar

före ordinarie Föreningsmöte tillställa medlemmarna dagordning jämte handlingar till på dagordning

upptagna ärenden. Styrelsen får vid ordinarie Föreningsmöte ta upp ärende, som inte upptagits på

dagordningen.

Dagordning för extra Föreningsmöte utsänds på samma sätt senast fem (5) arbetsdagar före mötet eller, om

kallelse sker senare, samtidigt med denna.

11 § Offentlighet, protokoll m m

Varje medlem har rätt att åhöra Föreningsmötets förhandlingar. Föreningsmötet kan dock besluta att

förhandlingarna helt eller delvis skall äga rum inom stängda dörrar.

Vid Föreningsmöte skall protokoll föras, varvid två (2) personer jämte ordföranden skall justera

Föreningsmötets protokoll.

Stadgar för SIAMUF

12 maj 2005

- III -

- Valberedning -

12 § Valberedning m m

För beredande av ordinarie val av styrelseledamöter vid Föreningsstämmor skall finnas en valberedning.

Valberedningen utses av Föreningsmötet, med en varaktighet av ett (1) år och består av tre (3) ledamöter.

Valberedningen skall senast femton (15) arbetsdagar före ordinarie Föreningsmöte avlämna sitt förslag till

Styrelsen.

- Styrelse -

13 § Styrelsens ledamöter m m

Styrelsens ledamöter skall vara Ombud för medlemmar i Föreningen. Styrelsen består av fem (5) ledamöter,

Ledamöterna väljs för en period av två (2) år och kan omväljas.

För att säkerställa kontinuitet i Styrelsen skall endast halva Styrelsen väljas/omväljas vid de årligen

förekommande Föreningsmötena.

14 § Beslutanderätt

Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är

närvarande. Omröstning sker öppet, om inte sluten omröstning begärs.

Styrelsens mening är den varom det största antalet ledamöter förenar sig eller, vid lika röstetal, den mening

som tjänstgörande ordförande biträder. Vid sluten omröstning skiljes dock genom lottning.

15 § Kallelse

Kallelse till styrelsemöte skall vara ledamöterna tillhanda senast tio (10) arbetsdagar före utsatt

sammanträdesdatum. Kallelsen skall innehålla uppgifter om tid och plats för mötet samt dagordning.

Kallelse till extra styrelsemöte skall vara ledamöterna tillhanda senast fem (5) arbetsdagar före utsatt

sammanträdesdatum. Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för mötet, samt dagordning.

16 § Styrelsens uppgifter

Styrelsen skall:

inom sig utse ordförande, vice ordförande och firmatecknare

hålla minst ett styrelsemöte varje kalenderår

acceptera nya medlemmar enligt stadgar samt föra medlemsförteckning

avge verksamhetsrapport

arrangera Föreningsmöte senast sex (6) månader efter utgånget verksamhetsår

planera Föreningens långsiktiga verksamhet

emellan Föreningsmöten förrätta fyllnadsval av styrelseledamöter och valberedning

utse arbetsgrupper för handläggning av särskilda frågor.

hantera de frågor som Föreningsmötet beslutat delegera till Styrelsen.

hantera andra frågor som krävs för att Föreningens verksamhet, som inte specifikt angivits i dessa

stadgar eller Föreningsmötes beslut.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott.

17 § Supplerande bestämmelse

Suppleanter skall ej utses för styrelsens ledamöter.

Stadgar för SIAMUF

12 maj 2005

- IV -

18 § Beredande av ärenden m m

Utsedd arbetsgrupp skall hålla Styrelsen fortlöpande underrättad om sitt arbete. En arbetsgrupp kan ha såväl

nationell som internationell sammansättning, beroende på de frågor som skall handläggas.

Arbetsutskott, arbetsgrupp, funktionär eller medlem som har för avsikt att föra upp ett ärende på styrelsesammanträdes

dagordning skall inkomma med fullständigt underlag senast femton (15) arbetsdagar före

utsatt sammanträdesdatum.

I arbetsordning eller genom särskilt beslut kan dock överlämnas åt arbetsutskott, arbetsgrupp eller enskild

funktionär inom Föreningen att avgöra ärenden.

19 § Ersättning

Då Föreningen idkar ideell verksamhet skall inga arvoden utbetalas för styrelsearbete. Ersättning för havda

kostnader kan dock utbetalas.

20 § Offentlighet, protokoll m m

Omröstning sker öppet, om inte sluten omröstning begärs.

Vid Styrelsemöte skall protokoll föras. Om styrelseledamot, som deltagit i den slutliga handläggningen av en

viss fråga, anmält skiljaktig mening, äger han/hon få denna antecknad till protokollet. Protokoll justeras av

ordföranden och en vid sammanträdet utsedd ledamot.

21 § Valberedning m m

För att tillförsäkra kontinuitet, skall val avseende halva uppsättningen styrelseledamöter ske genom

omröstning på Föreningsmötet varje år.

- Sekretariat -

22 § Sekretariat

Föreningens Sekretariat utgörs av Föreningens sekreterare, kassör och koordinator, vilka utses av Styrelsen.

Sekretariatet har sitt säte på Chalmers tekniska högskola.

- Medlemskap -

23 § Medlemskap

Till medlem skall efter Styrelsens prövning antas:

Varje företag eller organisation som har verksamhet inom eller som har intresse för flerfasströmning.

24 § Åligganden

Det åligger varje medlem:

att rätta sig efter Föreningens stadgar och i stadgeenlig ordning meddelade beslut, att även i övrigt

arbeta för Föreningens ändamål.

att inte otillbördigt sprida information om forskningsresultat som erhålles i egenskap av medelm i

Föreningen.

25 § Avgifter

Medlemsavgiften till Föreningen fastställs av Föreningsmötet.

26 § Avgiftsbetalning

Betalning av medlemsavgift sker i enlighet med vad Styrelsen bestämmer. Medlem, som inträder under

senare hälften av verksamhetsåret, erlägger därunder halv avgift.

Stadgar för SIAMUF

12 maj 2005

- V -

27 § Underlåten betalning

Medlem som inte inom föreskriven tid fullgjort vad på vederbörande ankommer i fråga om avgiftsbetalning

äger intill dess så skett inte utöva eller åtnjuta någon rättighet enligt gällande stadgar eller bestämmelser.

Medlemskap upphör automatiskt om medlemsavgift inte inbetalts inom ett (1) år från det att den fakturerats.

28 § Uppsägning

Medlem kan ensidigt säga upp sitt medlemskap i Föreningen. Sådan uppsägning skall ske skriftligen till

Sekretariatet, som sedan skall underrätta Styrelsen därom.

29 § Uteslutning

Medlem som uppsåtligen bryter mot stadgarna eller vägrar att rätta sig efter i vederbörlig ordning meddelade

föreskrifter eller på annat sätt uppträder på ett sätt, som inte är förenligt med god anda inom Föreningen, kan

genom beslut av Styrelsen uteslutas ur Föreningen. Innan ärendet avgöres skall dock vederbörande beredas

tillfälle att avge förklaring.

30 § Avgång

Avgång äger rum vid utgång av räkenskapsår, som infaller efter det att meddelande om uppsägningen

inkommit till Sekretariatet eller beslut om uteslutning fattats av Styrelsen.

31 § Återinträde

Medlem, som utträtt eller uteslutits, kan på ansökan beviljas återinträde. I fråga om utesluten medlem skall

ansökan underställas Styrelsens prövning. Styrelsen äger föreskriva särskilda villkor för återinträde.

- Stadgar -

32 § Ändring av stadgar och program

Dessa stadgar kan ändras genom beslut av Föreningen. Förslag om ändring remitteras till Styrelsen innan

ärendet behandlas vid nästkommande Föreningsmöte. Har Styrelsen avstyrkt ändringsförslag fordras för

beslut om Stadgeändring att minst två tredjedelar av de röstande vid Föreningsmötet ger bifall till

ändringsförslaget. Av Styrelsen föreslagna ändringar krävs enkel majoritet för bifall.

33 § Stadgars giltighet

Stadgar träder i kraft vid godkännande av desamma i enlighet med 32 § ovan.. Från och med samma datum

är dittills gällande stadgar upplösta.

- Firmateckning -

34 § Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.

- Revision -

35 § Årsredovisning

Om Föreningens årsredovisning samt Styrelsens förvaltning gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om

årsredovisning i Lagen om ekonomiska föreningar.

Stadgar för SIAMUF

12 maj 2005

- VI -

36 § Revisor

Föreningens årsredovisning och räkenskaper samt Styrelsens förvaltning granskas av Föreningens revisor.

Revisor utses av Föreningsmötet.

37 § Räkenskapsår m m

Föreningens räkenskapsår motsvaras av verksamhetsår, som startar 1 oktober.

- Upplösning -

38 § Likvidation

Beslut om likvidation av Föreningen är giltigt om samtliga röstberättigade på en Föreningsmöte förenat sig

därom eller beslutet fattats på två (2) på varandra följande Föreningsstämmor, därav minst en ordinarie, och

på den stämma som sist hållits biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Skulle Föreningens

verksamhet helt eller delvis nedläggas bestämmer Föreningsmötet om hur Styrelsen skall förfara med

behållna tillgångar.

- Tvist -

39 § Tvist

Tvist mellan Föreningen, å ena, samt Styrelsen, ledamöter av denna eller medlem, å andra sidan, skall

avgöras genom skiljedom av tre (3) personer enligt gällande Lag om skiljemän.

- Övrigt -

40 § Övrigt

Övriga frågor av betydelse för drift, verksamhet och förfarande som involverar Föreningen, Föreningsmötet,

Styrelsen, enskild ledamot däri eller medlem, och som inte reglerats i dessa stadgar, regleras genom analog

tillämpning av gällande Lag om ekonomiska föreningar.